ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ

Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο αφενός τη διεξαγωγή έρευνας στο διεπιστημονικό πεδίο της Ανάγνωσης και της Γραφής, με εστίαση στην καταγραφή και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές συντελούνται σε εκπαιδευτικά αλλά και σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, και αφετέρου τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής με τη μορφή υπηρεσιών υποστήριξης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και φορέων που σχετίζονται με την ανάγνωση.

Η πρωτοτυπία του εργαστηρίου έγκειται στο ότι επιχειρεί, μέσα από τη συνένωση ποικίλων κλάδων, να αναδείξει τη στενή αλληλεπίδραση σχολείου και κοινωνίας στη διαμόρφωση αναγνωστικών και συγγραφικών πρακτικών και στάσεων και να αξιοποιήσει τις παιδαγωγικές συνεπαγωγές που προκύπτουν από αυτή.

Ειδικότερα το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αφορά τα εξής πεδία:

 1. Διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας
 2. Προφορικότητα και ανάγνωση. Η ανάγνωση στο σπίτι κατά την προσχολική περίοδο
 3. Πρώτη ανάγνωση και γραφή
 4. Αναγνωστικές πρακτικές στο σχολείο
 5. Θεωρίες για την αναγνωστική ανταπόκριση. Εξαγωγή νοήματος. Το νόημα ως διακύβευμα
 6. Η έννοια της προσωπικότητας και του εαυτού και η συμβολή της ανάγνωσης / αφήγησης στην κατασκευή της.
 7. Η ανάγνωση και η γραφή σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα
 8. Σχολικό / εξωσχολικό βιβλίο. Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στο σχολείο.
 9. Το παιδικό βιβλίο στο διαδίκτυο
 10. Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στην κοινωνία
 11. Προγράμματα δημιουργικής γραφής
 12. Μέθοδοι διερεύνησης της αναγνωστικής ανταπόκρισης των παιδιών, εφήβων, νέων, ενηλίκων αναγνωστών.
 13. Σχέση ανάγνωσης και γραφής
 14. Οι εκπαιδευτικοί ως αναγνώστες.
 15. Οι σχολικές βιβλιοθήκες και η συμβολή τους στα προγράμματα σπουδών και στη σχέση των μαθητών με την ανάγνωση.
 16. Ανάγνωση εικόνων
 17. Διαμόρφωση αναγνωστικών προτιμήσεων των μαθητών
 18. Αντιλήψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών γύρω από την ανάγνωση.
 19. Η ανάγνωση στα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 20. Η ανάγνωση ως κοινωνικό αγαθό. Σχέση σχολείου – κοινωνίας ως προς την ανάγνωση.
 21. Η προώθηση της ανάγνωσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 22. Η ανάγνωση και η γραφή στις διαδικτυακές κοινότητες
 23. Ψηφιακά εργαλεία γραφής, λ.χ. digital story

Βασική επιδίωξη του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσει μια νέα οπτική για την ανάγνωση και τη γραφή που να αναδεικνύει τις ποικίλες διαδικασίες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των εν λόγω δραστηριοτήτων και τη στενή τους αλληλόδραση. Επιπλέον, επιχειρεί να αναδείξει πώς τα ερευνητικά δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη με τελικό στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής πράξης και τη διαμόρφωση μαθητών/τριών με ενδιαφέρον για τα κείμενα, τη μάθηση και τον κόσμο. Για το λόγο αυτό, το εργαστήριο έχει σαν στόχο να αναπτύξει τις στενές σχέσεις του τμήματος με σχολεία και να διαμορφώσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων, ενώσεων εκπαιδευτικών, βιβλιοθηκών, εκδοτικών οίκων οι οποίοι θα συνδράμουν στις έρευνες του εργαστηρίου αλλά και θα ωφελούνται, μέσω της παιδαγωγικής υποστήριξης, επιμόρφωσης, τεχνογνωσίας που μπορεί να προσφέρει το εργαστήριο.