ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το “Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία” (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016. Αποτελεί μέρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο αφενός τη διεξαγωγή έρευνας στο διεπιστημονικό πεδίο της Ανάγνωσης και της Γραφής, με εστίαση στην καταγραφή και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές συντελούνται σε εκπαιδευτικά αλλά και σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, και αφετέρου τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής με τη μορφή υπηρεσιών υποστήριξης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και φορέων που σχετίζονται με την ανάγνωση.

Τα μέλη του Εργαστηρίου χαρακτηρίζονται για το πλούσιο και σημαντικό διδακτικό, συγγραφικό και ερευνητικό έργο τους.

Χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους στα αριστερά για να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Εργαστηρίου, το αντικείμενό του και τους σκοπούς του, τα μέλη που το απαρτίζουν και το ιστορικό του από την στιγμή ιδρύσεως μέχρι και τώρα.