ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βασική επιδίωξη του ΕΜΑΓΕΚ αποτελεί η στενή συνεργασία τόσο με σχολεία, όσο και με φορείς που η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν νευραλγικό κομμάτι της λειτουργίας τους, στη βάση πάντα του θεσμικού πλαισίου που υπαγορεύει τον ρόλο του.

Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από την δημιουργία ενός πλέγματος συνεργασιών με σχολεία για την εκπόνηση έρευνας με βασική στόχευση την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο, το ΕΜΑΓΕΚ επιδιώκει και τη συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα, για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων ή/και συνεδρίων.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλαίσιο, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των συνεργασιών στις οποίες έχει ήδη εμπλακεί το ΕΜΑΓΕΚ στην μέχρι τώρα πορεία του.